Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FILAS Group, s.r.o.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb sprostredkovania zamestnania za úhradu – spoločnosti FILAS Group s.r.o., so sídlom Nám. Oslobodenia 4/12, 905 01 Senica, IČO: 52 166 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43706/T a fyzickou osobou - záujemcom o sprostredkovanie zamestnania, pri poskytovaní služieb zamestnania za úhradu a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a asistenčných službách uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.filas.sk (ďalej ako „webová stránka“).
  2. Na účely týchto obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku, zmeny a zániku akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú prostredníctvom webovej stránky Sprostredkovateľa, sa nasledujúce pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom, vykladajú takto:
   1. „Sprostredkovateľ“ je obchodná spoločnosť FILAS Group s.r.o., so sídlom Nám. Oslobodenia 4/12, 905 01 Senica, IČO: 52 166 911, DIČ: 2120937533, IČ DPH: SK 2120937533, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43706/T, ktorá v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby sprostredkovania zamestnania za úhradu, asistenčné služby a ostatné služby s tým spojené. Sprostredkovateľ je držiteľom živnostenského oprávnenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie služieb v oblasti sprostredkovania zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“).
   2. „Záujemca“ je fyzická osoba, ktorá sa registruje na webovej stránke a využíva služby poskytované Sprostredkovateľom za účelom sprostredkovania vhodného zamestnania pre Záujemcu, najmä na území Rakúskej republiky.
   3. „Zmluvné strany“ je spoločné označenie Sprostredkovateľa a Záujemcu.
   4. „Služby“ sú služby sprostredkovania zamestnania, asistenčné a iné služby s tým spojené, ktoré prostredníctvom webovej stránky poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcom a ktoré sú špecifikované v čl. 3 týchto obchodných podmienok.
   5. „Elektronická správa“ je správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná prostredníctvom kontaktného formulára na internetovom portáli, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak
   6. „Zmluva“ je zmluva o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a o asistenčných službách, ktorá je uzatvorená na diaľku prostredníctvom webovej stránky medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom za podmienok upravených týmito obchodnými podmienkami.
   7. „Zamestnávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba – zamestnávateľ, s ktorou Sprostredkovateľ spolupracuje za účelom sprostredkovania vhodných zamestnancov z radov Záujemcov.
   8. „Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu“ je dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu uzatvorená medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom podľa ustanovení § 25 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o službách zamestnanosti“).
   9. „Pracovná zmluva“ je pracovná zmluva alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorú na základe činnosti Sprostredkovateľa uzatvorí Záujemca so Zamestnávateľom.
   10. „Bez zbytočného odkladu“ sa rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 3 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
  3. Pôsobnosť obchodných podmienok: Tieto obchodné podmienky platia pre poskytovanie Služieb Sprostredkovateľom pre Záujemcov prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 2 týchto obchodných podmienok a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
  4. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Poskytovateľom a Záujemcom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), Zákona o službách zamestnanosti, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Orgán dozoru: Orgánom dozoru Sprostredkovateľa je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava, webové sídlo: https://www.upsvr.gov.sk/kontakt.html?page_id=233 a Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, webové sídlo https://www.soi.sk/
  6. Sprostredkovateľ umožňuje každému Záujemcovi dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému Záujemcovi jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na webovej stránke.
  7. Kontaktnými údajmi Sprostredkovateľa na účely podania akéhokoľvek podnetu súvisiaceho so Zmluvou alebo poskytovaním Služieb Sprostredkovateľom sú: FILAS Group s.r.o., Nám. Oslobodenia 4/12, 905 01 Senica, email: senica@filas.sk, tel. č. +421 940 654 251. Všetky podnety a iné žiadosti Záujemcov budú Sprostredkovateľom vybavované v závislosti od ich komplexnosti v primeranej lehote nie dlhšej ako 15 dní, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. V odôvodených prípadoch môže Sprostredkovateľ túto lehotu predĺžiť, o čom upovedomí Záujemcu.
 2. REGISTRÁCIA ZÁUJEMCU A VZNIK ZMLUVY
  1. Registrovať sa na webovej stránke môže iba fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť v pracovnoprávnych vzťahoch mať práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva v súlade s ustanovením § 11 ods. 2. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
  2. Po vyplnení všetkých povinných polí Záujemcom a kliknutím na tlačidlo „odoslať“ v sekcií „Registrácia do databázy“ na webovej stránke vzniká medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom Zmluva. Neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy sú tieto obchodné podmienky.
  3. Registráciou na webovej stránke Záujemca súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň vyhlasuje, že:
   1. spĺňa podmienky registrácie špecifikované v bode 2.1. tohto článku týchto obchodných podmienok (ďalej ako „podmienky registrácie“),
   2. pri registrácií na webovej stránke uviedol svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,
   3. sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.filas.sk.
  4. V prípade, ak Záujemca nesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami alebo nespĺňa podmienky registrácie, nie je oprávnený sa registrovať na webovej stránke a uzatvoriť Zmluvu.
  5. Pre uzatvorenie Zmluvy je potrebné, aby Záujemca do registračného formulára zadal nasledujúce povinné údaje, bez ktorých nie je možné uzatvoriť Zmluvu:
   1. meno a priezvisko,
   2. dátum narodenia,
   3. adresa bydliska,
   4. telefónne číslo,
   5. e-mailová adresa,
   6. najvyššie ukončené vzdelanie (druh školy, odbor, čas štúdia),
   7. priebeh zamestnaní (pracovné skúsenosti, prax, časové rozpätie, oblasť, bývalý zamestnávateľ),
   8. jazykové schopnosti,
   9. údaje o držbe vodičského oprávnenia,
   10. pracovná pozícia, o ktorú sa Záujemca zaujíma,
   11. predpokladaný termín nástupu do práce,
   12. dokumenty týkajúce sa pracovných skúseností a vzdelania (v maximálnom rozsahu 8 dokumentov).
  6. Okrem povinných informácií je Záujemca oprávnený pri registrácií poskytnúť Sprostredkovateľovi aj nepovinné informácie (vyplnením políčka „Vaša poznámka k registrácií“), kde môže zadať doplňujúce informácie o sebe alebo uviesť iné požiadavky k zamestnaniu, o ktorého sprostredkovanie má záujem.
  7. Po vyplnení všetkých povinných polí a úspešnej registrácií Záujemcu, ktorú Sprostredkovateľ potvrdí prostredníctvom Elektronickej správy doručenej Záujemcovi, vzniká Zmluva, ktorá je právne záväzná pre Zmluvné strany.
  8. Po vzniku Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný poskytovať Záujemcovi Služby špecifikované v čl. 3 týchto obchodných podmienok a Záujemca má právny nárok na poskytnutie týchto Služieb od Sprostredkovateľa.
  9. Účelom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Sprostredkovateľa a Záujemcu pri poskytovaní služieb sprostredkovania zamestnania a súvisiacich asistenčných služieb podľa príslušných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 3. SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPROSTREDKOVATEĽOM
  1. Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi na základe jeho požiadavky adresovanej Sprostredkovateľovi akoukoľvek vhodnou formou po vzniku Zmluvy služby sprostredkovania zamestnania za úhradu, asistenčné služby súvisiace s výkonom práce v zahraničí a iné súvisiace služby.
  2. Sprostredkovateľ je na základe uzatvorenej Zmluvy povinný vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Záujemca príležitosť na uzatvorenie Pracovnej zmluvy so Zamestnávateľom vyhľadaným Sprostredkovateľom na pracovnú pozíciu podľa požiadaviek Záujemcu (ďalej ako „sprostredkovanie zamestnania“).
  3. Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi popri sprostredkovaní zamestnania v prípade potreby aj nasledujúce asistenčné služby súvisiace s výkonom práce v zahraničí:
   1. preklad dokumentov a listín vydaných Zamestnávateľom a príslušnými orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami, poisťovňami, či daňovými úradmi v zahraničí do a zo slovenského jazyka (napr. pracovných zmlúv, výplatných pások, potvrdení, osvedčení, tlačív, žiadostí, výziev alebo iných dokumentov),
   2. asistenciu pri vypĺňaní žiadostí a tlačív adresovaných alebo vyžadovaných príslušnými orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami, poisťovňami, a daňovými úradmi v zahraničí, vrátane rakúskeho fondu Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (ďalej ako „BUAK“),
   3. služby súvisiace s prípravou ročného zúčtovania Záujemcu a služby súvisiace s prihlásením a odhlásením Záujemcu zo a do zdravotnej alebo sociálnej poisťovne, či ich zmenou,
   4. inú komunikáciu v mene Záujemcu s príslušnými orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami, poisťovňami a daňovými úradmi v zahraničí (najmä s BUAK),
   5. pomoc pri založení bankového účtu v zahraničí,
   6. iné asistenčné služby na základe osobitnej dohody so Záujemcom.
  4. Všetky asistenčné služby špecifikované v článku 3.3. týchto obchodných podmienok poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi výlučne iba v rozsahu nevyhnutnom na to, aby Záujemca získal základné informácie o svojej situácii a vedel vyhodnotiť svoje pracovnoprávne postavenie, uplatniť svoje nároky, podať žiadosti, výzvy, dopyty alebo inak uplatňovať svoje práva a chrániť svoje oprávnené záujmy súvisiace so zamestnaním riadne a včas.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi Služby na základe Zmluvy prostredníctvom vlastnej a externej databázy zamestnávateľov, alebo iným vhodným spôsobom na základe vlastného uváženia. V prípade, ak Sprostredkovateľ disponuje informáciami o voľných pracovných miestach vhodných pre Záujemcu, tieto Záujemcovi predstaví.
  2. Sprostredkovateľ informuje Záujemcu o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia s jeho zamestnaním a pracovnou pozíciou v zahraničí.
  3. Sprostredkovateľ je oprávnený overiť odborné, jazykové a praktické skúsenosti Záujemcu, ktoré Záujemca uviedol pri registrácií. V prípade, ak o to požiada Zamestnávateľ, u ktorého Sprostredkovateľ sprostredkúva Záujemcovi zamestnanie, predloží mu Sprostredkovateľ dokumenty týkajúce sa vzdelania a pracovných skúseností Záujemcu, ktoré Záujemca poskytol Sprostredkovateľovi pri registrácií. V prípade, ak si Zamestnávateľ vyžiada alebo je to nevyhnutné na sprostredkovanie zamestnania pre Záujemcu Sprostredkovateľom, je Záujemca na požiadanie Sprostredkovateľa povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi aj ďalšie dokumenty týkajúce sa jeho odborných a jazykových znalostí a pracovných skúseností.
  4. Sprostredkovateľ je povinný pri prezentovaní Zamestnávateľa oznámiť Záujemcovi všetky jemu známe alebo dostupné okolnosti dôležité pre rozhodnutie Záujemcu uzavrieť sprostredkúvanú Pracovnú zmluvu.
  5. V prípade sprostredkovania zamestnania sa Záujemca a Sprostredkovateľ zaväzujú bezodkladne uzatvoriť písomnú Dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá bude obsahovať minimálne nasledujúce záležitosti:
   1. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
   2. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
   3. dĺžku trvania zamestnania,
   4. druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
   5. spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
   6. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.
  6. Záujemca je povinný uviesť pri registrácií ako aj kedykoľvek počas trvania Zmluvy uvádzať Sprostredkovateľovi o svojej osobe výhradne pravdivé a úplné informácie, vrátane informácií o predpokladoch pre výkon práce v zahraničí, informácií o dosiahnutom vzdelaní, pracovných skúsenostiach, a ďalších informáciách potrebných pre sprostredkovanie zamestnania.
  7. Záujemca zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť dokladov a listín poskytnutých Sprostredkovateľovi.
  8. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi plnú súčinnosť, a v prípade potreby poskytnúť Sprostredkovateľovi doklady a listiny, ktoré sú potrebné k poskytnutiu Služieb podľa Zmluvy.
  9. Záujemca je povinný informovať Sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu o zmenách údajov a dokladov, ktoré poskytol Sprostredkovateľovi pri registrácií alebo kedykoľvek počas trvania Zmluvy.
  10. Záujemca je povinný sa na požiadanie Sprostredkovateľa v dohodnutom termíne na pohovory u Zamestnávateľa alebo profesijné skúšky do kancelárie Sprostredkovateľa alebo na iné miesto určené Sprostredkovateľom.
 5. TRVANIE ZMLUVY
  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. Zmluvu je možné ukončiť nasledujúcimi spôsobmi:
   1. dohodou Zmluvných strán v písomnej forme (vrátane elektronickej formy) ku dňu špecifikovanom v tejto dohode,
   2. výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany doručenej druhej Zmluvnej strane v písomnej forme (vrátane elektronickej formy) s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane,
   3. odstúpením Sprostredkovateľa od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností Záujemcu špecifikovaných v bodoch 4.6., 4.8. a 4.10 článku 4., týchto obchodných podmienok alebo v prípade, ak Sprostredkovateľ nespĺňa podmienky registrácie v zmysle čl. 1. týchto obchodných podmienok Záujemcom. V prípade odstúpenia od Zmluvy oznámi túto skutočnosť Sprostredkovateľ Záujemcovi prostredníctvom elektronickej správy alebo písomne,
   4. odstúpením Záujemcu od Zmluvy podľa čl. 6 týchto obchodných podmienok.
  3. V prípade ukončenia Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov špecifikovaných v tomto článku týchto obchodných podmienok zruší Sprostredkovateľ registráciu Záujemcu na webovej stránke a vyradí ho z evidencie Záujemcov.
 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZÁUJEMCOM
  1. Každý Záujemca má, v zmysle ustanovení § 7 a nasl. ZoS, právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku so Sprostredkovateľom postupom upraveným v tomto článku týchto obchodných podmienok.
  2. Záujemca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa vzniku Zmluvy (registrácie na webovej stránke) aj bez uvedenia dôvodu.
  3. Záujemca môže doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy vo forme vyplneného vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je zverejnený Sprostredkovateľom tu, alebo akýmkoľvek iným písomným (vrátane elektronickej formy) oznámením doručeným Sprostredkovateľovi na kontaktné adresy Sprostredkovateľa špecifikované v bode 1.7. čl. 1. týchto obchodných podmienok, z ktorého nepochybne vyplýva vôľa Záujemcu odstúpiť od Zmluvy.
  4. Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia Záujemcu o odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku týchto obchodných podmienok zruší registráciu Záujemcu na webovej stránke a vyradí ho z evidencie Záujemcov.
 7. MLČANLIVOSŤ
  1. Akékoľvek informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, vrátane informácií súvisiaci s druhou Zmluvnou stranou alebo so Zamestnávateľom, s ktorými sa Zmluvné strany oboznámili pri plnení Zmluvy a ktoré nie sú verejne dostupné alebo známe, považujú Zmluvné strany za dôverné (ďalej ako „Dôverné informácie“). Za Dôverné informácie sa považujú aj také informácie, ktoré Zmluvné strany ako dôverné výslovne označia.
  2. Za Dôverné informácie sa nepovažujú informácie:
   1. ktoré sú verejne známe, alebo sa verejne známymi stali inak ako porušením Zmluvy,
   2. ktoré boli Zmluvným stranám známe pred uzavretím Zmluvy,
   3. ktoré sú si Zmluvné strany povinné poskytnúť v súlade s platnými právnymi predpismi,
   4. ktoré sú Zmluvnej strane poskytnuté treťou osobou mimo zmluvného vzťah založeného Zmluvou bez nároku na zachovanie dôvernosti týchto informácií.
  3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ochraňovať ich dôverný charakter a ochraňovať Dôverné informácie pred stratou, poškodením a zničením a pred tým, aby sa s nimi oboznámili tretie osoby. Prezradenie, sprístupnenie, ako aj akékoľvek iné zverejnenie Dôverných informácií v rozpore s touto Zmluvou sa zakazuje, a to bez ohľadu na to, či k zverejneniu Dôverných informácií dôjde priamo, nepriamo, úmyselne alebo z nedbanlivosti.
  4. Zmluvné strany môžu sprístupniť Dôvernú informáciu tretej osobe výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu (vrátane elektronickej formy) druhej Zmluvnej strany. Bez súhlasu druhej Zmluvnej strany sú Zmluvné strany oprávnené Dôvernú informáciu sprístupniť výlučne orgánom verejnej moci v prípade, ak to požadujú príslušné právne predpisy (napr. orgány činné v trestnom konaní) a v rozsahu obmedzenom odôvodnenou nevyhnutnou potrebou aj subjektom viazaným zákonnou povinnosťou mlčanlivosti pri poskytovaní svojich služieb príslušnej zmluvnej strane (napr. advokát, audítor, banka).
 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Pri poskytovaní Služieb na základe Zmluvy, ako aj pri poskytovaní iných služieb spojených s užívaním webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Záujemcov a návštevníkov webovej stránky Sprostredkovateľom (ďalej ako „Dotknuté osoby“), ktorý je pri spracúvaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)
  2. Sprostredkovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  3. Zásady ochrany osobných údajov Sprostrekdovateľa nájdete tu.
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
  1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Záujemcovi sprostredkovaným Zamestnávateľom.
  2. V prípade porušenia povinností Záujemcu podľa bodov 4.6, 4.8 a 4.10 článku 4, týchto obchodných podmienok je Záujemca povinný nahradiť Sprostredkovateľovi všetku škodu, ktorá porušením týchto povinností Sprostredkovateľovi vznikne, ako aj nahradiť všetky účelne vynaložené náklady, ktoré Sprostredkovateľ musel na plnenie Zmluvy vynaložiť neodôvodnene v dôsledku porušenia vyššie špecifikovaných povinností Záujemcu.
  3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Záujemcom alebo tretím osobám vzniknúť používaním webovej stránky z dôvodu technických výpadkov, odstávok alebo údržieb, počas ktorých nebude webová stránka dostupná.
  4. V prípade, že Zmluvná strana alebo niektorá z osôb, za ktoré Zmluvná strana zodpovedá podľa Zmluvy, poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť ohľadom Dôverných informácií podľa čl. 7. týchto obchodných podmienok ich sprístupnením, prezradením, zverejnením nepovolaním tretím stranám, a to priamo alebo nepriamo, úmyselne, z nedbanlivosti, alebo v dôsledku nedostatočného zabezpečenia zdroja informácií, má poškodená Zmluvná strana nárok na náhradu škody voči druhej Zmluvnej strane, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti.
 10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
  1. Každý Záujemca v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má Záujemca za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy.
  2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Záujemca, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Záujemca, ktorý je fyzickou osobou v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
  3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov je možné využiť iba v prípade spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku podľa ustanovení ZoS. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
  4. Záujemca, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má Kupujúci za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Písomnosti a oznámenia doručované v súvislosti so Zmluvou poštou sa považujú za doručené v tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zásielka odovzdaná na poštovú prepravu. Písomnosti doručované osobne alebo kuriérskou poštou sa považujú za doručené okamihom ich prevzatia alebo odoprenia prevzatia. Písomnosti a oznámenia doručované Elektronickou správou sa považujú za prijaté v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola Elektronická správa odoslaná.
  2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených na webovej stránke pred ich zmenou a / alebo doplnení sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.
  3. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Sprostredkovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
  4. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
  5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.03.2019.
ďalšie informácie
spoločnosť
 • FILAS Group s.r.o.
 • Nám. oslobodenia 4/12, 905 01 Senica
 • +421 940 654 251 | f.planka@filas.sk