Zásady súkromia

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov obchodnou spoločnosťou FILAS Group s.r.o., so sídlom Nám. Oslobodenia 4/12, 905 01 Senica, IČO: 52 166 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43706/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) pri používaní webovej stránky Prevádzkovateľa www.filas.sk (ďalej ako „webová stránka“) a poskytovaní služieb sprostredkovania zamestnania a s tým spojených asistenčných služieb.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenia, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantné informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov.

1. Ako môžete Prevádzkovateľa kontaktovať?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracúvanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo na ktoré mu udelíte svoj súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese FILAS Group s.r.o., Nám. Oslobodenia 4/12, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu senica@filas.sk.

2. Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracúvanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo na ktoré mu udelíte svoj súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania, nasledujúce kategórie osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto vydania občianskeho preukazu a dátum jeho platnosti, fotografia na občianskom preukaze, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvo, telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie, údaje o vzdelaní, údaje o priebehu predchádzajúcich zamestnaní a pracovných skúsenostiach, jazykové znalosti, údaje o vodičskom oprávnení a o vlastníctve automobilu a iné údaje vyplývajúce z poskytnutých dokladov, životopisu a motivačného listy týkajúcich sa jazykových schopností, odborných zručností, pracovných skúseností a osobných schopností, pohlavie, údaje o zdravotnom poistení (vrátane zahraničného zdravotného poistenia), bankové spojenie, podpis, pracovné zaradenie, potvrdenie o štatúte (študent / dôchodca / ZŤP a informácie o odvodových úľavách), údaje z výplatných pások a ročného zúčtovania vyhotoveného zahraničným zamestnávateľom, iné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi v kontaktnom formulári, online identifikátory (najmä IP adresa a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke).

3. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, keď mu ich samy poskytnete pri registrácií na webovej stránke, pri návšteve webovej stránky alebo pri oslovení Prevádzkovateľa za účelom uzatvorenia zmluvy prostredníctvom e-mailovej adresy Prevádzkovateľa.

4. Na aké účely, na akom právnom základe Prevádzkovateľ a po akú dobu spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účel spracúvania Právny základ spracúvania Kategórie dotknutých osôb Doba uchovávania
Sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie asistenčných služieb s tým spojených (vrátane registrácie na webovej stránke Prevádzkovateľa) Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Fyzické osoba - záujemcovia o zamestnanie Počas trvania zmluvy a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluných nárokov
Vedenie evidencie občanov, ktorým Prevádzkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu a poskytovanie údajov z evidencie kontrolnému orgánu Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Fyzické osoby – občania, ktorým Prevádzkovateľ sprostredkoval zamestnanie 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Odpovedanie na správy poslané prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailom alebo telefonicky Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je záujem na vybavovaní dopytov a žiadostí dotknutých osôb pri vedení obchodnej komunikácie a riadne výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa Fyzické osoby, ktoré poslali správu alebo dopyt Do vybavenia žiadosti alebo 3 mesiace odo dňa jej prijatia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Zverejnenie referencie o službách Prevádzkovateľa na webovej stránke Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Fyzické osoby, ktoré udelili súhlas 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu
Meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity na nej Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Fyzické osoby – návštevníci webovej stránky, ktorí udelili súhlas 2 roky odo dňa udelenia súhlasu
prostredníctvom analytických cookie súborov

V súvislosti so zabezpečením primeranej ochrany spracúvaných osobných údajov prijal Prevádzkovateľ Internú smernicu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

5. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ poskytuje v zákonoch a iný právnymi predpismi stanovených prípadoch Vaše osobné údaje určeným štátnym orgánom a iným verejnoprávnym subjektom, vrátane zahraničných verejnoprávnych inštitúcií a zamestnaneckých zväzov. Medzi týchto príjemcov patrí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súdy, orgány činné v trestnom konaní, ako aj rakúsky fond Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse.

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú: spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky, spoločnosť poskytujúca hostingové služby webovej stránky a spoločnosť poskytujúca mail hostingové služby.

Ďalší príjemcovia

Medzi ďalších príjemcov Vašich osobných údajov môžu patriť aj notári, advokátke kancelárie, prekladatelia, ako aj zamestnávatelia, u ktorých Vám Prevádzkovateľ sprostredkúva zamestnanie.

Okrem vyššie vymedzených subjektov je príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť Google, LLC, ktorá je poskytovateľom analytických služieb na webovej stránke.

6. Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

V určitých prípadoch (využívanie súborov cookies na webovej stránke) môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google, LLC. Tento prenos je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google, LLC v EU-US Privacy Shield programe, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

7. Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Doba uchovávania osobných údajov je stanovovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s prihliadnutím na odporúčané doby uchovávania uvedené odporúčaniach dozorných orgánov.

Konkrétne doby uchovávania Vašich osobných údajov nájdete vyššie, v tabuľke účelov. O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ taktiež kedykoľvek poskytne bližšie informácie v prípade, ak o to požiadate.

8. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

9. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba práva špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.

Vaše právo Popis
Právo na prístup Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov.Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
Právo odvolať súhlas Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.
Právo podať sťažnosť alebo podnet V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
10. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?
    Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:
  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu FILAS Group s.r.o., Nám. Oslobodenia 4/12, 905 01 Senica
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy senica@filas.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vašepráva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.01.2020

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

ďalšie informácie
spoločnosť
  • FILAS Group s.r.o.
  • Nám. oslobodenia 4/12, 905 01 Senica
  • +421 940 654 251 | f.planka@filas.sk